Pékin
Zhou Enlai, Mao Tsedong, Deng Xiaoping

Page 4 / 27

© philippe durand gerzaguet